Nordsjællands stabile og erfarne servicepartner
Kontakt

Personalehåndbog

Vi byder dig hjertelig velkommen

Først og fremmest, velkommen som medarbejder hos CE Service ApS, vi glæder os rigtig meget til vores fremtidige samarbejde, og vil gøre vores absolut bedste, for at du som medarbejder altid skal føle dig værdsat og påskønnet. For at undgå misforståelser og samtidigt sikre et godt indbyrdes samarbejde, er det vigtigt, at du læser personalehåndbogen godt igennem.
Håndbogen indeholder relevante oplysninger om virksomheden og specifikke retningslinjer, du som medarbejder, skal have kendskab til. Personalehåndbogen kan derfor være behjælpelig i en situation, hvor eventuelle spørgsmål måtte forekomme og derfor fungerer den som et opslagsværk.
Personalehåndbogen vil altid være tilgængelig online på virksomhedens hjemmeside og personalehåndbogen ajourføres løbende:
www.ce-services.

CE Service ApS

CE Service ApS er et servicefirma der dagligt løser et bred udvalg af opgaver for vore kunder. Kunderne består af private firmaer som offentlige instanser. CE Service ApS har mere end 15 års brancheerfaring og betragter vore ansatte som vores absolut vigtigste aktiv.CE Service ApS tror på langvarige relationer med kunder og ansatte. Vores ansatte skal opleves som venlige, imødekommende og fagligt kompetente med en sans for kvalitet og service.
CE Service ApS vil løbende opkvalificere vores personale efter branchens standarder og i takt med kundens forventninger.
CE Service ApS løser kundens opgave efter kundens ønske, hver gang og uden diskussion. Vi møder til aftalt tid og sted.
CE Service ApS kvalitetssikrer løbende opgaverne for vore kunder.
CE Service ApS vil aktivt modvirke mertids/overfakturering.
Online timeregistering via App efter dagens arbejde sker efter arbejdsdagens ophør.

Firmadresser:

CE Service ApS
Skansevej 22
3400 Hillerød
Tlf.: 93 844 844

CE Service ApS
Clara Pontoppidans Vej 9
2500 Valby
Tlf.: 93 844 844

Vi henviser til din ansættelseskontrakt, hvor din nærmeste leders data er anført.

Ansættelse og jura

Ansættelsen består af et gensidigt tillidsforhold mellem CE Service ApS og medarbejderen.
Du skal således have en ren straffeattest og gyldig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.
Krav om gyldigt førerbevis, hvor opgaver kræver dette.
Du skal som ansat altid transportere dig hen til det pågældende sted for arbejdets påbegyndelse.
CE Service ApS vil stille firmabil til rådighed, hvor opgavens art og omfang samt geografi kræver dette.

Arbejdspladsvurdering – APV

CE Service ApS anvender APV, der er et internt redskab, der tager udgangspunkt i den tjekliste fra Arbejdstilsynet, som har til formål at fremme arbejdsmiljøet såvel fysisk som psykisk. CE Service ApS, vil altid rette sig efter og følge de retningslinjer angivet efter APV. Således vi som firma altid tilstræber løbende at forbedre arbejdsmiljøet for vore ansatte.
APV er udarbejdet skriftligt, og revideres minimum hvert 3. år.
Uagtet dette, vil ledelsen i CE Service ApS altid prioritere at optimere arbejdsgange og processer der kan forbedre hverdagen for vores ansatte, både gennem erfaringsudveksling og løbende efteruddannelse.

Loyalitet

Du må som ansat ikke tage andet arbejde, eller oprette selvstændig firma (CVR), hvor dette er i direkte konkurrence med CE Service ApS kerneydelser. Er du som ansat i tvivl, er det dit ansvar at rette henvendelse til ledelsen i CE Service ApS og få afstemt, hvorvidt det er i overensstemmelse med firmaets politik.
Enhver form for konkurrencelignende aktivitet fra den ansatte kan medføre bortvisning, under hensyntagen til den pågældende aktivitet art og omfang, da det betragtes som brud på loyalitetsforpligtelsen.
Som ansat kan man søge ledelsen i CE Service ApS, om godkendelse, såfremt man som ansat ønsker at påtage sig sideløbende arbejde.

Opsigelse

Opsigelse skal ske skriftligt fra begge parter, og aldrig under afholdelse af ferie De første 3 måneder betragtes som prøveperiode fra begge parter, efter prøveperioden på 3 måneder er opsigelsesvarsel 1 måned for hver af parterne til udgangen af en måned.
Eksempelvis: sker opsigelsen 18 marts, stopper ansættelsen 01 maj. Således sker opsigelsen fra begge parter ved en måneds udgang.

Pensionsordning

Den ansatte er omfattet af firmaets pensionsordning som frit valgs ordning, således vil CE Service ApS indbetale det aftalte arbejdsgiverbidrag jf. kontrakten.

Skattekort

CE Service ApS indhenter automatisk dine skatteoplysninger direkte hos SKAT. Vi sikrer således altid at anvende de senest opdaterede skatteoplysninger for den ansatte. Det er den ansattes eget ansvar at sikre at såvel hoved- som bikort er ajourført online hos SKAT, og er der fejl skal den ansatte selv sikre tilretning af datagrundlaget hos SKAT. Hovedkort kan kun anvendes hos en arbejdsgiver. Har du flere arbejdsgivere anvendes bikort hos disse.
CE Service ApS vil som standard anvende den ansattes hovedkort.

Sygdom

Ved sygdom skal den ansatte inden arbejdsdagens påbegyndelse telefonisk kontakte sin nærmeste leder og gerne estimere sygdommens varighed, hvis muligt. Efter 3 dages sygdom, kan CE Service ApS bede om en mulighedserklæring fra den ansatte, og vi vil som firma dække udgift for denne.
Der er betalt frihed for barn under 14 års første sygedag.
Overtrædelse af reglerne omkring sygemelding, kan i værste fald betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Tavshedspligt

Som ansat vil du komme i besiddelse af og få indsigt i bestående kundeforhold, således har man som ansat en tavshedspligt i forhold til alt hvad man erfarer eller måtte opleve og få indblik i under din ansættelse hos CE Service ApS.
Tavshedspligten vedrører både kundeforhold, kollegaer og CE Service ApS
Tavshedspligten gælder også efter en evt. fratrædelse. Uanset årsag.

Overtrædelse af tavshedspligten kan betragtes som misligholdelse af din ansættelseskontrakt og kan medføre opsigelse eller bortvisning.

Udleveret materiale

Som ansat vil du få udleveret alt materiale der er nødvendig for arbejdets udførelse. Ved fratrædelse, skal du som ansat sikre, at det udleverede materiale (eks. arbejdstøj/uniform) tilbageleveres til CE Service ApS. Det gælder alt materiale også udleverede nøgler, Id-kort etc.

Alkohol

CE Service ApS, har nul tolerance for indtagelse af alkohol/rusmidler i arbejdstiden, og man må som ansat ikke møde påvirket af nogen art. Sker dette vil det automatisk medføre øjeblikkelig bortvisning for grov mislighold af ansættelsen.
CE Service ApS tolerer ikke mobning af nogen art, herunder racistisk, sexistisk sprogbrug uagtet dette antages at være sagt i en sjov anledning,
Vi forventer en passende adfærd i arbejdstiden overfor ledelsen, kollegaer og kunder.
CE Service ApS er en røgfri arbejdsplads, og der må ikke ryges i virksomhedens lokaler eller i CE Service ApS køretøjer, tillige gælder dette forbud på vore kunders lokationer.

Arbejdstiden

Er individuel fra ansat til ansat, og fleksibel.
Arbejdstiden er eksklusiv 0.50 times daglig frokost.
CE Service ApS vil altid tilstræbe at imødekomme den ansattes ønsker om arbejdstid og geografisk placering.

CE Service forventer, at den ansatte holder en god personlig hygiejne, således den ansatte fremstår soigneret, pæn og præsentabel, herunder at arbejdsuniform er ren og vasket.
Besøg hos læge/behandling/sygehus vil CE Service ApS stræbe sker udenfor arbejdstiden, men i de tilfælde det ikke er muligt, aftaler den ansatte med ledelsen ønsket frihed i arbejdstiden.

Udbetaling af løn

Lønnen udbetales på den sidste bankdag i måneden, på den af medarbejders anviste bankkonto

Arbejdstøj og ID

Den ansatte skal altid under arbejdets udførsel bære det udleverede arbejdstøj med synligt CE Service ApS logo. De steder hvor det er påkrævet med adgangskort/ID skal dette tillige bæres synligt og vises på forlangende. Medarbejdere skal udføre egenkontrol, hvor påkrævet.

Ledelsen i CE Service ApS vil løbende kvalitetssikre og være behjælpelig med at øge tilfredsheden blandt vore kunder og medarbejdere.

Oplæring

Nyansatte instrueres i arbejdets udførelse via sidemandsoplæring, således den nyansatte anvender Best Practice fra erfaren kollega. Det sikrer et højt kvalitetsniveau og ensartethed i kvalitet, samt skaber det tryghed for den nyansatte at se hvordan CE Service ApS ønsker arbejdet varetages, samt mulighed for at stille spørgsmål til kollega.
CE Service ApS ønsker at alle vores arbejdsopgaver varetages sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Ferie, feriepenge og fridage

Efter gældende regler.

MUS – Medarbejderudviklingssamtale

CE Service ApS ønsker at have gode og loyale medarbejdere med et lavt sygefravær, og vi vil altid tilstræbe at kunne tiltrække de bedste og mest egnede ansatte i branchen. Vores medarbejdere skal opleve tryghed i deres ansættelse og påskønnes løbende via forskellige tiltag.
En gang årligt indkalder ledelsen den ansatte til en medarbejdersamtale, hvis formål er at sikre medarbejder er velfungerende og motiveret, samt være nysgerrig på om medarbejder har ønsker til arbejdet.

CE Service ApS ønsker at være en aktiv del af vores lokale nærmiljø, til glæde for firmaet og den ansatte, herunder at tage særligt hensyn til de medarbejdere der måtte have behov for dette.

Kvalitetsbevidst og pålideligt rengøringsfirma med mere end 10 års erfaring, der udfører erhvervsrengøring, ejendomsservice, trappevask, vinduespolering samt øvrig facility management.
Kontakt os
Vindingevej 10 
4000 Roskilde
Copyright © 2021 CE Service ApS.
crossmenu